Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HCK

 

 1. HC Kathleen

HC Kathleen is gevestigd te 3560 Lummen, Groenstraat 34, onder ondernemingsnummer 0711.718.296  en zal hierna HCK genoemd worden.

HCK biedt personal trainings in verschillende formules aan en geeft voedingsadvies.

Daarnaast verkoopt en levert HCK gezonde, bereide maaltijden onder de handelsnaam “Mealthy”.

Aanvullend kunnen diverse andere producten via de webshop aangekocht worden.

Ook verkoopt HCK cadeaubonnen voor aankoop van voornoemde producten.

 

 1. Toepasselijkheid

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en producten die klanten sluiten of aankopen bij HCK.

HCK behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Elke wijziging zal gecommuniceerd worden aan de klanten via de online kanalen.

 

 1. Personal training en voedingsadvies

HCK stelt aan de klant de voor de trainingssessies benodigde ruimte en oefenmateriaal ter beschikking tijdens de duur van de overeenkomst en tijdens de duur van de op voorhand vastgelegde afspraken.

Beschadigingen aangebracht door de klant aan de voor de trainingssessies benodigde ruimte en het oefenmateriaal, evenals diefstal van het ter beschikking gesteld oefenmateriaal, dienen integraal door de klant vergoed te worden.

De klant verklaart in goede medische en psychische gezondheid te verkeren en trainingsoefeningen te kunnen uitvoeren. De klant verklaart voor start van de trainingssessies en/of het dieet alle nodige medische gegevens en medicijngebruik te hebben meegedeeld en toegelicht aan HCK, en verklaart dat deze geen negatieve effecten hebben op de begeleiding, noch aansprakelijkheid van HCK kunnen teweegbrengen. De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij HCK niet kan aansprakelijk stellen voor om het even welke nadelige effecten van de trainingssessies/dieet, noch voor het niet behalen van de vooropgestelde doelen.

De klant betaalt per 10, 15 of 20 oefensessies voor aanvang van de sessies.

De klant dient gemaakte afspraken tijdig te annuleren. Afspraken moeten ten laatste 24u op voorhand geannuleerd worden. Zoniet is HCK genoodzaakt de geplande trainingssessie volledig aan te rekenen.

 

 1. Mealthy (webshop)

Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop.

Door het plaatsen van een bestelling dient de klant een offerte in bij HCK en wordt automatisch een account aangemaakt op basis van de ingevoerde gegevens. Ontvangst van de ingediende offerte wordt elektronisch bevestigd. Deze bestellingsbevestiging vormt geen akkoord met de bestelling en houdt geen totstandkoming van een overeenkomst in.

Pas na bevestiging van de bestelling door HCK komt een overeenkomst tot stand. HCK behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren op basis van beschikbaarheid of overmacht.

Om een bestelling te plaatsen dient de klant achttien jaar of ouder te zijn.

Alle informatie die de klant opgeeft bij het plaatsen van een bestelling moet correct en actueel zijn. HCK is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het opgeven van onjuiste informatie.

De klant is verplicht de product- en gebruiksaanwijzingen bij de bestelde producten zorgvuldig te lezen en op te volgen. HCK is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen.

De bestelde producten kunnen bezorgd of afgehaald worden.

 • Indien gekozen wordt voor bezorging:

Het tijdstip van bezorging, zoals vermeld bij bevestiging van de bestelling, is indicatief. De door de klant gekozen bezorgdag en/of -tijdstip kunnen door onvoorziene omstandigheden of overmacht steeds afwijken. Bestellingen worden geleverd op het adres zoals opgegeven bij de bestelling. De klant is verplicht aanwezig te zijn op het opgegeven bezorgadres en op het opgegeven tijdstip van levering. HCK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die te laat of op een foutief doorgegeven adres bezorgd worden. HCK levert gratis voor bestellingen vanaf 50€ en binnen een straal van 10 km van haar vestigingsadres. Voor alle andere bestellingen wordt een extra kost voor het leveren in rekening gebracht op het ogenblik van plaatsing van de bestelling.

 • Indien gekozen wordt voor afhaal:

Het door de klant gekozen tijdstip van afhaal dient strikt te worden nageleefd. Bestellingen dienen binnen de afgesproken tijdspanne te worden opgehaald op volgende adressen: afhalingen op maandag in Bistro Belge te Paal (Beringen), Paalsesteenweg 170 en afhalingen op woensdag bij HCK’s Fitness Studio te Lummen, Groenstaat 34. Eventuele afwijkingen worden tijdig meegedeeld aan de klant. Bij het afhalen van de bestelling dient de bevestigingsmail als bewijs van bestelling te kunnen worden voorgelegd.

Indien de bestellingen niet worden opgehaald op het afgesproken tijdstip, kan geen terugbetaling van de bestelde producten plaatsvinden. Indien de producten niet later kunnen worden afgehaald omwille van hun houdbaarheidsdatum, zijn de kosten volledig ten laste van de klant en kan geen alternatief voorzien worden.

HCK behoudt zich het recht voor om bestellingen pas te leveren of klaar te maken voor afhaal, na betaling van het totaalbedrag van de bestelling.

Bestellingen worden betaald op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de gegevens van de gekozen betaalmethode geldig en actueel zijn. Als een betaalopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of niet actuele betaalgegevens of andere redenen, kan de bestelling niet worden bezorgd of afgehaald.

HCK kan de openstaande bedragen invorderen via (buiten)gerechtelijke weg indien niet voldaan wordt aan de betaalverplichtingen. Daarnaast behoudt HCK zich het recht voor om volgende bestellingen te weigeren indien niet alle openstaande bedragen vereffend werden.

Wegens beperkte houdbaarheidsdatum is het niet mogelijk om bestellingen te annuleren.

Producten die besteld worden via de webshop kunnen niet worden terugbetaald, noch geruild. Gelet op de aard van de producten beschikt de klant niet over een herroepingsrecht op basis van het Wetboek Economisch Recht.

 

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere taksen en kosten.

Eventuele kosten voor levering worden apart vermeld bij bestelling.

 

 1. Aansprakelijkheid HCK

HCK is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de sessies, noch voor verlies of diefstal van meegebrachte voorwerpen. HCK is enkel aansprakelijk voor de door de klant geleden schade als deze schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of zware fout in hoofde van HCK, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen HCK verzekerd is, dan wel verzekerd had behoren te zijn.

HCK is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen…

HCK is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste informatie door de klant, noch voor het niet opvolgen van de product- en gebruiksaanwijzingen door de klant.

HCK is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

 

 1. Privacy

 Bij het verwerken van een bestelling verwerkt HCK de persoonsgegevens van de klant. Om de klant te informeren over wat er met deze persoonsgegevens gebeurt, wordt verwezen naar de privacy policy op de website via https://www.kracht.be/

De klant verklaart  zich door elke aankoop uitdrukkelijk akkoord met de privacy policy van HCK.

 

 1. Fraude

HCK behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren of accounts te blokkeren indien onjuiste of frauduleuze activiteiten worden vastgesteld.

 

 1. Klachten

HCK vindt kwaliteit en goede service uitermate belangrijk. Daarom doet zij er alles aan om klachten te voorkomen. Ben je toch niet tevreden? Laat het ons weten via info@hckathleen.be. Klachten worden zo snel mogelijk en ten laatste binnen 5 werkdagen beantwoord.

 

 1. Slotbepalingen

Op alle overeenkomsten en bestellingen met/bij HCK is het Belgisch recht van toepassing.

Geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is of wordt, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze voorwaarden. De niet-geldige bepaling wordt in dat geval vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel als mogelijk overeenkomt met de oude bepaling.

 

HCK – januari 2021

Scroll naar top